Ý Phả Họ Ninh Đại Tộc

NINH ĐẠI TỘC

Ý phả họ Ninh-Văn Lãng

Đời thứ nhất

Cụ Thủy tổ từ Cựu Hào –Vĩnh Hào-Vụ Bản-Nam Định xuống Văn Lãng-Trực Tuấn-Trực Ninh-Nam Định

Tổ ông: Thắng Lâm Bá, Ninh Quí Công Tự Phúc Tiên

Kỵ ngày 19/09

Tổ bà: Phạm Thị Tam Nương, Hiệu Huyền Lộc

Kỵ  ngày  12/07

Đời thứ hai

Ninh  Công tụ Dương Điển

Đời thứ ba

Ninh Công tự Chính Hảo

Đời thứ  4

Ninh Nhất Lang, tự Tích Đức

Ninh Nhị Lang, tự Chính Tâm

Ninh Tam Lang, tự  Phúc Độ

Đời thứ 5

Ninh Công tự Phúc An

Đời thứ 6

Ninh Công tự Chính Đạo

Đời thứ 7

Ninh Công tự Cương Nghị

Đời thứ 8

Ninh Công tụ Phúc Lâm

Đời thứ 9

Ninh Công tự  Chính Nghiệm

Đời thứ 10

Ninh Công tự Thiện Tính

Đời thứ  11

Ninh Công tự Cương Tính

Đời thứ 12

Ninh Công tự Uy Dũng

Đời thứ 13

Ninh Nhất Lang, tụ Phúc Trí

Ninh Nhị Lang, tụ Phúc Độ

Đời thứ 14

  1. Cụ Tài Lược Bá phó chánh đội  trưởng Ninh Quý Công, tụ Chính Tâm  (tổ ngành nhất),  kỵ ngày 21/11

Sinh ra      –      Tấn Hiền

–        Đắc Kính

–        Tuấn Ruệ

–         Trung Trực

2. Cụ Đô Đông Bá phó chánh đội trưởng Ninh Quý Công, tụ Công Tăng (tổ ngành nhì),  kỵ ngày 18/02

Sinh ra Công Trúc

3.  Cụ Phụng Sơn Bá phó chánh đội trưởng Ninh Quý Công, tự Phúc Kiên (tổ ngành ba), kỵ ngày 24/10

Sinh ra:

–         Chính Nghị

–         Phúc Nghĩa

–         Phúc Trung

–         Phúc Truyền

–         Phúc Thắng

4. Cụ Văn Toàn Bá Ninh Quý Công, tụ phúc Hậu (tổ ngành tư), kỵ ngày 04/02

Sinh ra

–         Hữu Đỉnh

–         Đoan Trang

–         Phúc Linh

–         Phúc Nhân

Đời thứ 16

  1. +Thụy Trung Bá Ninh công tự Tấn Hiền

Sinh ra: Tấn Triều

+ Ninh công tự Đắc Kính

+Ninh công tự Tuấn Ruệ

+Thiên Đình Bá Ninh công tự Trung Trực

Sinh ra

– Thế Quan

– Tấn Đức

– Phúc Mẫn

– Bá Giản

– Bá Trương

– Đình Huy

– Danh Vọng

– Trọng Thời

2. + Uyển Vũ Bá Ninh công tự Công Trúc

Sinh ra:   An Trực

Công hội

Đình Túc

Duy Hinh

Rược Thạch

3.+ Cổn Nghĩa Bá Ninh công tự Chính Nghị

Sinh ra: Trọng Mưu

Hữu Tước

+ Ninh công tự Phía Nghĩa

+ Ninh công tự Phúc Trung

+ Ninh công tự Phúc Thắng

4.+Hồ Giang Nam Ninh công tự Hữu Đĩnh

Sinh ra: Phúc cần

Trung Chất

+ Ninh công tự Đoan Trang

+ Ninh công tự Phúc Linh

Sinh ra: Trực Mỹ

Phúc Viên

Phúc Quảng

Văn Nghiệm

+ Ninh công tự Phúc Nhân kỵ ngày 09/10

Sinh ra: Đắc Doanh

Chân Không

Công Trực

Công Bình

Đời thứ 17

1.+ Bản Phủ Hiệu, sình kỳ thụ thứ lang Tương Đương huyện

+ Ninh công tự Sỹ Tuyển

Sinh ra: Bá Quýnh

Trọng Thuần

+ Tướng Sỹ Lang lý nhân sở điển, phó sở xứ Ninh công tự Sỹ Viên

Sinh ra:

Tích Khuê

Quí Chất

Bá Đĩnh

+ Ninh công tự Tuấn Việt

+ Hương Trung tuấn thập lý hầu, kỳ thụ tấn công thứ lang tư, vĩnh huyện, Ninh công tự Sỹ Ưu

Sinh ra: Kim Thăng

Tổ Cô húy Ngọ Hiệu cúc hoa Công Chúa

Bá Thoát

+ Phấn lực Tướng quân, hiệu lệnh tư tráng sỹ, bách hộ, Ninh công tự Bá Chưởng

Sinh ra: Bá Kiểu

Tổ Cô húy Tiếp hiệu đào hoa riệu thắng Công Chúa

+ Ninh công tự Văn Dũng

+ Ninh công tự Văn Uyên ( chi Hải Đường)

Sinh ra: Văn An

Văn Công

Văn Thành

Văn Hiền

Văn Khái

+ Ninh công tự Huy Oánh (chi Hải Sơn)

Sinh ra: Công Toại

Kim Xuyến

+ Ninh công tự Công Đạm

Sinh ra: Công Trấn

Húy Phụ

+ Ninh công tự Văn Thành

+ Ninh công tự Đình Hiệp( chi Hải Long)

Sinh ra: Đình Cảo

2.+Ninh công tự Công Hợp

Sinh ra: Bá Thực

Ngọc Giám

Xuân Vâng

+ Phấn lực Tướng quân, hiệu lệnh tư tráng sỹ thăng trì uy tướng quân thủ ngự tổng tri, kỳ úy phó Thiên hộ, phó Chánh đội trưởng, lịch thụ trang tiết, tướng quân: Ninh công tự Khắc Hoan.

+ Ninh công tự Thăng Vinh

Sinh ra: Khắc Tể

Khắc Trang

+ Thăng thụ mậu lâm lang, Nghệ An xứ lục tự hiếu khanh thái bộc Ninh công tự Công Đột

+ Kiệt trung tướng quân, hiệu lệnh tư kỳ tráng sỹ, vân kỵ, úy Thiên Huệ, Ninh công tự Lệnh Chính

Sinh ra: Đăng Bảo

Khắc Hùy

3. +Tú tài Ninh công tự Nghiêm Cẩn

Sinh ra: Bá Cai

+ Tú tài Ninh công tự Trọng Nhân

Sinh ra: Phụ Thầm

+ Quan viên kỳ thụ Phó Chánh đội trưởng chúc viên lão, Ninh công tự Lệnh Riễm

Sinh ra:

Bá Thoan

Khẵc Hời

Khẵc Ngữ

Kim Thuyên

+ Phấn lực tướng quân, hiệu lệnh tư tráng sỹ Bách hộ Ninh công tự Trí Tư

+ Tú tài Ninh công tự Duy Tự

Sinh ra: Thiên Đĩnh

+ Ninh công tự Lẫm Tài

4.+ Ninh công tự Lệnh Thòa

Sinh ra: Khắc Nhuệ

+ Tấn công thứ lang  Khanh Lộc huyện kỳ thụ trung quân doanh biên lại, đội trưởng khân khang trang tiết tướng quân, thiết k, úy, Phó Thiên hội, Ninh công tự Lệnh Tuần

Sinh ra

Khắc Hãnh

Khắc Cương

+ Ninh công tự Bá Nhượng

+ Ninh công tự Bá Tuất

+ Ninh công tự Bá Lương

+Ninh công tự Bá Triều

+ Ninh công tự Bá Chuyên

Sinh ra: Văn Xuyến

+ Ninh công tự Xuân Khuynh

Sinh ra: Văn Sẻ

Văn Viên

Văn Loan

Văn Vọng

Văn Hằng

+ Ninh công tự Đắc Dụng (chi Nam Lạng)

Sinh ra: Việt Khoái

Tiêu Sung

Môn Lĩnh

+ Ninh công tự Khắc Hoàn

Sinh ra: Khắc Tiêu

Khắc Hùng

+ Ninh công tự Trung Cần

Sinh ra: Gia Hiến

Gia Vận

Đạo Tân

+ Ninh công tự Gia Tĩnh  kỵ ngày 06/01

Sinh ra: Gia Đoan

Gia Bảo

Gia Thưởng

+ Ninh công tự Danh Quán

Sinh ra: Danh Lộc

Đức Vọng

+ Ninh công tự Danh Nam

1.+ Lệnh sử nha môn cai Hợp Khóa suất thủ hợp thư tả Ninh công tự Bá Quýnh

+ Ninh công tự Trọng Thuần

Sinh ra: Danh Giá

+ Thiên nam học sỹ thừa phụ ấm kiêm trùm trưởng khu lão Ninh công tự Tích Khuê

+ Ninh công tự húy Chất

+ Thiên nam thập lý hầu khâm thụ giáo xã trùm trưởng Ninh công tự Bá Đĩnh

Sinh ra: Danh Trọng

+ Ninh công tự Bá Thoát

Sinh ra: Bá Rủ

+ Đọi trưởng bách họ kiêm phó thiên hộ trang tiết tướng quân hiệu lệnh tư Suy kiêm tráng sỹ thiết kỵ, úy, Ninh công tự Kim Thăng

Sinh ra: Danh Giác

+ Nhiêu nam tư ấm kiêm trùm trưởng Ninh công tự Bá Kiểu

Sinh ra: Danh Lăn

+ Ninh công tự Văn An (chi Hải Đường)

Sinh ra:

Văn Cuông

Văn Hãn

Văn Định

Văn Đô

+ Ninh công tự Văn Công

+ Ninh công tự Văn Thành

Sinh ra: Văn Nhân

Văn Khởi

+ Ninh công tự Văn Hiền

+ Ninh công tự Văn Khoái

Sinh ra: Văn Lễ

+ Ninh công tự Công Toại (chi Hải Sơn)

Sinh ra: Trung Lương

+ Ninh công tự Kim  Xuyến

Sinh ra: Kim Thịnh

Kim Thức

Kim Tiềm

Kim Viện

+ Ninh công tự Công Trấn

Sinh ra: Công Rụng

Công Chính

Công Thực

Công Rương

+ Ninh công tự húy Phụ

Sinh ra: Nhiêu Nhân

+ Ninh công tự Đình Cảo (chi Hải Long)

Sinh ra: Đình Mậu

Đình Thức

Đình Học

Đình Bảy

Đình Tám

Đời thứ 18

  1. + Ninh công tự Bá Thực

Sinh ra: Duy Tổng

Hữu Thủ

Hữu Hoạch

+ Tấn  công lang huyện thừa Vĩnh Khang Ninh công tự Ngọc Giám

+ Hương trung thủ hạng kiêm y lão trùm trưởng

Ninh công tự Xuân Vậng

Sinh ra: Bá Thạc

+ Nhiêu ấm kiêm trùm trưởng, thập lý hầu thụ tấn công thứ lang chú bạ khâm thăng Khang Lộc huyện, Trần Ninh phủ kỳ thụ tổng trưởng ngọc nam, Ninh công tự Khắc Tể

Sinh ra: Hữu Tộ

Hữu Khương

Khắc Trụ

Khắc Trữ

Khắc Hựu

+ Ninh công tự Khắc Trang

+ Ninh công tự Đăng Bảo

+ Ninh công tự Khắc Hùy

Sinh ra: Khắc Ro

Khắc Riệu

Ngọc Trác

3.+ Tấn công thứ lang Vĩnh Khang huyện Ninh công tự Bá Cai

Sinh ra: Văn Hứa

+ Ninh công tự Phúc Thầm

Sinh ra: Văn Mô

+ Ninh công tự Bá Thoan

Sinh ra: Văn Đính

+ Ninh công tự Khắc Hời

Sinh ra: Văn Vịnh

Văn Đàm

Văn Tụng

Văn Quỳ

+ Ninh công tự Khắc Ngữ

+ Ninh công tự Kim Thuyên

+Ninh công tự Thiện Đĩnh

Sinh ra: Vĩnh An

2.+ Ninh công tự Khắc Nhuệ

+ Phó thiên hộ trang tiết tướng quân hiệu lệnh tư tráng sỹ kỵ, úy Ninh công tự Khắc Trạch

+ Binh vụ trùm trưởng kỳ lão lịch thụ giám tri miếu Ninh công tự Khắc Hãnh

Sinh ra: Văn Nhân

+ Ninh công tự Khăc Cương

Sinh ra: Văn Trắc

Văn Mật

Văn Môn

Văn Sến

Văn Trai

+ Ninh công tự Kim Xuyến

Sinh ra: Văn Hiếu

Văn Hối

Văn Tương

+ Ninh công tự Văn Sẻ

+ Ninh công tự Văn Viên

+ Ninh công tự Văn Loan

+ Lễ triều Trung hầu đội trưởng kỳ thụ bách họ nhiêu ấm Ninh công tự Văn Vọng

Sinh ra: Văn Vượng

Văn Mẹo

+ Ninh công tự Văn Hằng

+ Ninh công tự Triệu Sung

+ Ninh công tự Môn Lĩnh

+ Ninh công tự Khắc Triệu kỵ ngày 18/01

Sinh ra: Khắc Hoán

+ Ninh công tự Khắc Hùng

+ Ninh công tự Gia Hiến

Sinh ra: Trực Hành

Trực Triệu

Trực Chất

+ Ninh công tự Gia Vận

Sinh ra: Cẩn Hậu

Sự Tiến

Trung Xuân

Văn Tràng

Gia Ngôn

+ Ninh công tự Đạo Tân

Sinh ra: Đình Tống

+ Ninh công tự Gia Thưởng

+ Ninh công tự Danh Lộc

+ Ninh công tự Đức Vọng

Đời thứ 19

  1. + Tiền Lê triều cai hợp lịch thụ tổng trưởng Ninh công tự Danh Giá

Sinh ra: Danh Tích

Danh Ruệ

Danh Mâu

Danh Hai

Danh Thôn

+ Hương trung hiếu sinh Văn Giáp trùm trưởng thập lý hầu, Hưởng trưởng cai tổng Ninh công tự Danh Trọng

Sinh ra: Danh Khoa

+ Ninh công tự Bá Rủ

Sinh ra: Bá Bôi

Bá Câu

Bá Trục

Bá Lưỡng

+ Hương trung hiếu thập lý hầu  kỳ thụ, tổng trưởng Ninh công tự Danh Giác

Sinh ra: Danh Thựu

Văn Trinh

Văn Năng

+ Ninh công tự Danh Lăn

Sinh ra: Văn nghệ Nghệ

Văn Xử

Văn Thi

Hữu Sáng

Văn Khẩn

Văn Lực

Văn Mễ

Văn Luông

+ Ninh  Văn Hãn

Sinh ra: Văn Trợ

Văn Giản

Văn Luân

+ Ninh Văn Định

Sinh ra: Văn Tê

Văn Bình

Văn Khánh

+ Ninh Văn Đô

Sinh ra: Văn Phan

Văn Mưu

+ Ninh Văn Nhân

+ Ninh Văn Khởi

+ Ninh Văn Lễ

Sinh ra: Văn Nghĩa

+ Ninh công tự Trung Lương (chi Hải Sơn)

Sinh ra: Công Thưởng

Phó Thành

Văn Quế

Văn Tòng

Văn Cán

+ Ninh Kim Thịnh

Sinh ra: Kim Hiền

+ Ninh Kim Thức

+ Ninh Kim Tiền

+ Ninh Kim Viện

+ Ninh Kim Rụng

+ Ninh Kim Chính

+ Ninh Kim Thực

+ Ninh Kim Rưỡng

+ Ninh Nhiêu Nhân

Sinh ra: Vi Thành

Bình Khang

Quý Hai

Bá Thiêm

Mãnh Tám

Huý Hợp

Húy Mẫn

Húy Tài

+ Ninh Văn Mậu (chi Hải Long)

Sinh ra: Văn Định

+ Ninh Văn Thức

+ Ninh ĐÌnh Học

Sinh ra: Văn Nhanh

Văn Xuân

Văn Ru

+ Ninh Đình Bảy

Sinh ra: ĐÌnh Đạt

ĐÌnh An

+ Ninh Đình Tám

Sinh ra: Đình Huân

2.+ Khâm phụng thị nội trung lương tam vệ biện lại kỳ thụ anh dũng tướng quân trung úy tổng tài Ninh công tự Duy Tổng

+ Hương ttrung thủ hạng kiêm trùm trưởng lão mạo Ninh công tự Hữu Thủ

Sinh ra: Ngọc Bạch

Hữu Chu

Hữu Mặc

Hữu Huyền

+ Lịch thế xã trưởng Ninh Hữu Trạch

Sinh ra: Hữu Ký

Hữu Điển

Hữu Mẹo

+ Lãng giàng tư ấm kiêm văn hội trùm trưởng giáp biểu thể y Ninh Bá Thạc

+ Lãng giang tư ấm kiêm văn hội trùm trưởng Ninh Hữu Tộ

+ Ninh Hữu Khương

Sinh ra: Hữu Rự

+ Ninh Khắc Trụ

Sinh ra: Khắc Hiến

+ Ninh Hữu Trữ

Sinh ra Khắc Bỉnh

+Nhiêu nam kỳ thụ đội trưởng Ninh Khắc Hựu

Sinh ra: Khắc Miêu

+ Ninh Khắc Ro

+ Lãng giang khan thủ lịch thụ xã suất kiêm bàn tiên chỉ Ninh Khắc Riệu

+ Ninh Ngọc Trác

Sinh ra: Ngọc Liễn

Ngọc Hỗ

2. + Ninh Văn Hứa

+ Ninh Văn Mô

Sinh ra: Văng Đảng

Khắc Thành

+ Ninh Văn Đính

Sinh ra: Văn Đàm

Văn Biền

+Ninh Văn Vịnh

Sinh ra: Văn Ái

Văn Giới

Văn Lâm

+ Ninh Văn Đàm

Sinh ra: Văn Rung

+ Ninh Văn Tụng

Sinh ra: Văn Dũng

Văn Rược

+ Lãng giang khá sinh kỳ thọ, đại tôn tộc trưởng, văn hội biểu thứ, tiên chỉ thôn Giáp Ninh Trọng Quỳ

Sinh ra: Văn Toán

Văn Tịch

Văn Toản

Văn Giản

+ Ninh Văn An

Sinh ra: Văn Định

4.+ Văn ĐÌnh cai tổng Ninh Văn Nhân

Sinh ra: Văn Lữ

Văn Khánh

Văn Chúng

+Lãng giang hương nhiêu kiêm lâm giáp trùm trưởng Ninh VĂn Trắc

+ Hương trung tộc trưởng kỳ lão kiêm lâm giáp trùm trưởng Ninh Văn Mật

Sinh ra: Văn Kiệu

Văn Nginh

+ Ninh Văn Môn

+ Ninh Văn Sến

Sinh ra: Văn Xoay

Văn Kỷ

+ Ninh Văn Trai

+ Ninh Văn Hiếu

Sinh ra: Văn Tuất

Văn Đôn

+ Ninh Văn Hối

Sinh ra: Văn Hỗ

Văn Háo

Văn Kít

+ Ninh Văn Tương

Sinh ra: Văn Khả

Văm Thiệm

+ Ninh Văn Vượng

Sinh ra: Văn Hiểu

Văn Chương

+ Ninh Văn Mẹo

Sinh ra: Văn Chiến

Văn Chiên

Văn Nhớn

Văn Chỉ

+ Ninh công tự Khắc Hoán (chi Nam Lạng)

Sinh ra: Khắc Nhân

Khắc Nhiễm

Khắc Rậu

Khắc Liệu

+ Ninh công tự Trực Hành

+ Ninh công tự Trực Triệu

+ Ninh công tự Trực Chất

+ Ninh công tự Cẩn Hậu

Sinh ra: Cẩn Ban

Huy Giám

Văn Hạnh

Văn Nhạn

+ Ninh công tự Sự Tiến

Sinh ra: Văn tiêu

Văn Hô

Văn Hương

+ Ninh công tự Trung Xuân

Sinh ra: Gia Vận

+ Ninh công tự Tràng

+Ninh công tự Gia Ngôn

Sinh ra: Gia Khuyến

+ Ninh công tự Đình Tống (chi Hải Cường)

Sinh ra: Phúc Bảo

Phúc Điền

Đời thứ 20

  1. + Lãng giang nhiêu ấm Văn Giáp trùm trưởng Ninh công tự Dinh Tích

Sinh ra: Văn Tưởng

+ Ninh công tự Danh Ruệ

Sinh ra: Văn Thược

Văn Mễ

+ Thiên nam nhiêu ấm kiêm trùm trưởng  Ninh công tự Danh Mâu

+ Hương trung nhiêu ấm kiêm trùm trưởng Ninh công tự Văn Hai

+ Tiền quân trung cường cơ cửu đội binh Ninh công tự Danh Thôn

+ Lý trưởng kiêm Văn Hội Ninh công tự Danh Khoa

+ Ninh Bá Bôi

+ Ninh Bá Câu

+ Ninh Bá Trục

Sinh ra: Văn Xe

+ Ninh Bá Lưỡng

Sinh ra: Văn Quân

Văn Vũ

Văn Sắn

Văn Hồng

+ Ninh Danh Thựu

+ Ninh Văn Trinh

+ Lãng giang viên mục lý trưởng thăng thụ cai tổng Thái Lãng Ninh Văn Lăng

Sinh ra: Văn Tài

Văn Phiệt

Văn Cư

+ Ninh Văn Nghệ

+ Ninh Văn Xử

+ Lãng giang kỳ thọ phó lý văn hội kiêm lâm giáp tiên chỉ Ninh công tự Văn Thi

Sinh ra: Văn Phát

Văn Quân

Văn Hào

+ Hương trung kỳ thọ đại tôn tộc kiêm lâm giáp tiên chỉ Ninh công tự Hữu Sáng

Sinh ra: Hữu Khánh

Hữu Phúc

Hữu Ấm

+ Vân đinh kỳ thọ tộc trưởng, lâm giáp biểu thứ, Ninh công tự Văn Khẩn

Sinh ra: Văn Viên

Văn  Biểu

+ Lãng gia ng hương nhiêu kiêm văn hội trùm trưởng Ninh công tự Văn Lực

Sinh ra: Văn Miện

Văn Công

+ Lãng giang tiền quân trung cường cơ cửu đội tinh binh chánh đội trưởng thăng bản thôn tiên chỉ, kiêm lâm giáp biểu thứ Ninh công tự Văn Mễ

Sinh ra: Thị Tính

Văn Ngư

+ Ninh Văn Luông (chi Hải Đường)

Sinh ra: Văn Ngoạn

+ Ninh Văn Trợ

+ Ninh Văn Giản

Sinh ra: Văn Quyền

Văn Bảng

Văn Cớt

Văn Bột

Văn Mười

+ Ninh Văn Luận

Sinh ra: Văn Thỏ

Văn Học

+ Ninh Văn Tê

+ Ninh Văn Bình

+ Ninh Văn Khánh

Sinh ra: Văn Trung

Văn Tương

+ Ninh Văn Phan

Sinh ra: Văn Thiêm

Văn Lung

Văn Chú

+ Ninh Văn Mưu

Sinh ra: Văn Nhớn

Văn Huấn

Văn Cẩn

Văn Kế

Văn Vịnh

Văn Yêm

+ Ninh Văn Nghĩa

Sinh ra: Văn Tấn

Văn Cu

+ Ninh Công Thưởng (chi Hải Sơn)

Sinh ra: Công Hội

+ Ninh Văn Thành

+ Ninh Văn Quế

Sinh ra: Văn Nhung

Văn Thâm

Văn Rỹ

Văn Hiến

+ Ninh Văn Tòng

+ Ninh Văn Cán

+ Ninh Văn Hiền

Sinh ra: Kim Điểu

+ Ninh Vi Thành

+ Ninh Bình Khang

Sinh ra: Văn Đạt

Văn Cung

Văn Nhuận

+ Ninh Văn Hai

Sinh ra: Văn Quân

Văn Quyền

Văn Đạo

Văn Xoán

Văn Quý

Văn Bản

+ Ninh Văn Thiêm

Sinh ra: Văn Cuông

Văn Châu

Văn Lâm

Văn Cu

Văn Phú

+ Ninh Văn Tám

+ Ninh Văn Hợp

Sinh ra: Văn Nhương

Văn Thiện

Văn Công

Văn Ất

Văn Tiệm

Văn Thế

+ Ninh Văn Mẫn

Sinh ra: Văn Tiệp

+ Ninh Văn Tài

Sinh ra: Văn Lộc

Văn Hào

Văn Cục

Văn Nghiệm

+ Ninh Văn Định (chi Hải Long)

+ Ninh Văn Nhanh

Sinh ra: Văn Kiểm

Văn Lớn

Văn Bé

Văn Thèo

+ Ninh Văn Xuân

Sinh ra: Văn Quang

Văn Tít

Văn Bẳn

Văn Hắc

+ Ninh Văn Cu

+ Ninh Văn Đạt

+ Ninh Văn An

+ Ninh Văn Huân

Sinh ra: Văn Cu

Văn Giảng

Văn Đoán

Văn Nhỏ

Văn Thự

Văn Côn

2 + Lãng giang thiên nhiêu năm Ất Dậu khoa thi trúng nhị trường Ninh Công tự Ngọc Bạch

+ Ninh Hữu Chu

Sinh ra: Văn Môn

Văn Quyền

Văn Hưởng

+ Hương trung nhiêu phu kiêm lâm giáp trùm trưởng Ninh Công tự Hữu Mặc

+ Ninh Hữu Huyền

Sinh ra: Ngọc Rậu

+ Thái Đình viên mục thập lý hầu Ninh Công tự Hữu Ký

Sinh ra: Bá Toại

Sỹ Thành

+ Ninh Hữu Điển

Sinh ra: Bá Ru

+ Ninh Hữu Mẹo

Sinh ra: Đức Cảnh

Đức Thuần

+ Lãng giang nhiêu nam Văn hội trưởng Ninh Công tự Bá Rự

Sinh ra: Văn Phấn

Văn Phát

Văn Quát

Văn Điền

+ Ninh Khắc Hiến

Sinh ra: Danh Tôn

Văn Mịch

+ Ninh Văn Bỉnh

Sinh ra: Văn Tân

Văn Thuần

Văn Nguyên

Văn Khâm

Văn Bưu

+ Ninh Văn Miêu

Sinh ra: Văn Vấn

Văn Điền

Văn Trì

+ Ninh Ngọc Liễn

Sinh ra: Văn Rịch

Văn Lới

Văn Hiện

+ Ninh Ngọc Hồ

Sinh ra: Ngọc Lung

Ngọc Liêng

Ngọc Văn

Ngọc Vũ

3.+ Ninh Văn Đảng

+ Ninh Khắc Thành

Sinh ra: Khắc Thịnh

+ Ninh Văn Hàm

Sinh ra: Văn Ngọc

Văn Tý

Văn Thợi

Văn Thuyết

+ Ninh Văn Biền

Sinh ra: Văn Nhớn

Văn Nghệ

Văn Luận

+ Ninh Văn Ái

Sinh ra: Văn Tràng

Văn Tiềm

+ Lãng giang hương viên, thăng nha viên thôn Tiên chỉ Ninh Công tự Văn Giới

Sinh ra: Văn Nhận

+ Ninh Văn Lâm

Sinh ra: Văn Lang

Văn Quế

Văn Lầm

+ Nhất trường Ninh Văn Rung

Sinh ra: Văn Ngôn

Văn Kế

+ Ninh Văn Dũng

Sinh ra: Văn Ất

Văn Giáp

+ Ninh Văn Rược

Sinh ra: Văn Rục

Văn Úc

+ Đại Tôn tộc trưởng, tiên chỉ thôn Giáp, Ninh Hữu Toán

Sinh ra: Văn Ruẩn

Văn Sách

+ Lãng giang kỳ thọ đại tôn tộc trưởng Ninh Văn Tịch

Sinh ra: Văn Cu

+ Ninh Văn Toản

+ Ninh Văn Giản

+ Ninh Văn Định

Sinh ra: Văn Vơn

4.+ Ninh Văn Lữ

Sinh ra: Văn Tính

+ Ninh Văn Khánh

Sinh ra: Văn Quảng

Văn Tự

+ Ninh Văn Chúng

+ Ninh Văn Kiệu

+ Ninh Văn Nghinh

Sinh ra: Văn Nuôi

Văn Sang

+ Ninh Văn Xoan

Sinh ra: Văn Bính

Văn Sửu

+ Ninh Văn Kỷ

Sinh ra: Văn Tỷ

Văn Bảng

Văn Lữu

+ Ninh Văn Tuất

Sinh ra: Văn Mậu

+ Ninh Văn Đôn

Sinh ra: Văn Thục

+ Ninh Văn Hỗ

Sinh ra: Văn Đạt

+ Ninh Văn Háo

Sinh ra: Văn Tuân

Văn Huệ

Văn Đam

+ Ninh Văn Kít

Sinh ra: Văn Cát

+ Ninh Văn Khả

Sinh ra: Văn Lý

Văn Nhị

+ Ninh Văn Hiểu

Sinh ra: Văn Mão

+ Ninh Văn Chương

Sinh ra: Văn Thiết

+ Ninh Văn Chiến

Sinh ra: Văn Tuy

+ Ninh Văn Chiên

Sinh ra: Văn Thiêm

+ Ninh Văn Nhớn

+ Ninh Văn Chỉ

Sinh ra: Văn Khyến

Văn Thiện

+ Ninh Công Tự Khắc Nhân (chi Nam Lạng)

Sinh ra: Khắc  Hảo

Khắc Kinh

Khắc Ba

Khắc Nam

+ Ninh Công tự Khắc Nhiễm

+ Ninh Công tự Khắc Rậu

+ Ninh Công tự Khắc Liệu

+ Ninh Công tự Khắc Ban

+ Ninh Công tự Huy Giáp

Sinh ra: Huy Chất

Cựu Hào

+ Ninh Công tự Văn Hạnh

+ Ninh Công tự Văn Nhạn

+ Ninh Công tự Văn Tiêu

+ Ninh Công tự Văn Hô

+ Ninh Công tự Văn Hương

Sinh ra: Văn Hào

Văn Nhung

+ Ninh Công tự Gia Vận

Sinh ra: Gia Nhượng

Gia Kế

+ Ninh Công tự Gia Khuyến

Sinh ra: Gia Trung

Gia Hợp

+ Ninh Công tự Phúc Điền (chi Hải Cường)

Sinh ra: Phúc Toản

Phức Khương

Phúc Ngữ

Phúc Khanh

Phúc Sinh

Phúc Tịch

<Đang cập nhật tiếp>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây